Accountant
Administratie opzetten
Bedrijfsadvies
Belastingaangifte
Boekhouding
Contact
IB aangifte
Jaarverslag
Periodieke verwerking
Vervanging personeel
previous arrow
next arrow

Aanleveren administratie t.b.v jaarstukken 2018

Aanleveren administratie t.b.v jaarstukken 2018

Nog maar heel even en 2019 begint al weer. Voor ABalance breken de drukke tijden weer aan. Zorg ervoor dat u uw administratie tijdig aanlevert, dan kunnen wij er voor gaan zorgen dat alles correct en zo snel mogelijk wordt afgewikkeld. Via deze weg willen wij u bedanken voor de prettige samenwerking in 2018 en wij wensen u fijne feestdagen en een sprankelend & succesvol 2019. Wat dient u aan te leveren?

Graag ontvangen wij onderstaande gegevens van u voor de verwerking van 2018.
Let op! Niet alle punten zullen bij u van toepassing zijn. U hoeft alleen aan te leveren wat op uw bedrijf en privésituatie betrekking heeft.

Zakelijk:

 1. Voorraad per 31-12-2018: Een gespecificeerde voorraadlijst per 31-12-2018 tegen inkoopprijzen excl. omzetbelasting
 2. Specificatie onderhanden werk ( per project en gefactureerde termijnen) per 31-12-2018
 3. Specificatie dubieuze debiteuren per 31-12-2018
 4. Stand hypothecaire leningen per 31-12-2018
 5. Stand langlopende leningen per 31-12-2018
 6. Stand (financial) lease verplichtingen per 31-12-2018
 7. Overzicht overlopende posten, nog te betalen kosten en vooruitbetaalde bedragen (incl. kopie nota's en betalingsbewijzen)
 8. Offertes c.q. opdrachtbevestiging van investeringen aangegaan in 2018 en in 2019 in gebruik
 9. Overeenkomsten afgesloten in 2018 ( bank-/kredietovereenkomsten, leaseovereenkomsten, huurovereenkomsten, bonusregelingen etc. )
 10. Opgave van overige verplichtingen die niet uit de administratie blijken ( zoals inkoopcontracten, borgstellingen, investeringsverplichtingen e.d.)
 11. Indien auto in privé overzicht zakelijk gereden kilometers
 12. Indien auto zakelijk, overzicht auto's , fiscale waarde ( fiscale waarde incl. BPM en BTW) en de bijtelling werknemer(s)
 13. WOZ- waarde bedrijfspand
 14. Saldo liquide middelen per 31-12-2018 kas en bank ( financieel jaaroverzicht bank)
 15. Belastingaanslagen ontvangen in 2018
 16. Indien u de BTW aangifte zelf verzorgt, een kopie van de BTW aangiften 2018
 17. Indien er sprake is van een deelneming, gelieve de jaarcijfers hiervan aan te leveren

Privé:

 1. Jaaropgave 2018 van u en of fiscaal partner
 2. Jaaropgave ontvangen lijfrente/pensioenuitkering
 3. Financieel jaaroverzicht bank en hypotheek (privé)
 4. Financieel jaaroverzicht effectenportefeuille (privé)
 5. Betaalde premies voor Lijfrente en AO-verzekering
 6. Financieel jaaroverzicht minderjarige kinderen
 7. Voorletters, geboortedata en BSN nummer van uw minderjarige kinderen
 8. Beschikking WOZ-waarde eigen woning en overig onroerend goed
 9. Overzicht ziektekosten/ zorgkosten 2018
 10. Overzicht betaalde partner alimentatie en kinderalimentatie indien van toepassing
 11. Overzicht en nota's niet vergoede studiekosten voor werk van u of fiscaal partner
 12. Kopie voorlopige aanslagen en definitieve aanslagen opgelegd in 2018

Verhoging BTW 6% naar BTW 9%

Verhoging BTW 6% naar BTW 9%

Per 1 januari 2019 wordt het verlaagde btw tarief verhoogd van 6% naar 9%. Indien u als ondernemer goederen levert of diensten verricht die onder het verlaagd btw-tarief vallen, moet u tijdig actie ondernemen. Tot en met 31 december 2018 blijft het verlaagd btw-tarief 6% gelden, maar daarna moet u 9% btw in rekening brengen. Voor de vraag of het 6%-tarief of het 9%-tarief toegepast moet worden op de prestaties, is het moment waarop het goed is geleverd of de dienst door u als ondernemer wordt verricht van belang.

Als de datum van presteren gelegen is in 2018, dan is het 6%-tarief van toepassing, ook als de factuur pas in 2019 door u aan uw afnemer wordt uitgereikt. Prestaties die onder het verlaagde btw-tarief vallen en die in 2019 worden verricht zijn belast met 9%-tarief. Bij vooruit gefactureerde bedragen in 2018 geldt een coulance regeling van de Belastingdienst.

De volgende goederen en diensten vallen onder anderen onder het verlaagde btw-tarief:

 • Voedingsmiddelen en logies
 • Boeken en periodieken
 • Diensten van kappers
 • Reparatie van fietsen
 • Reparatie van schoeisel en lederwaren
 • Werkzaamheden aan woningen die ouder zijn dan twee jaar zoals schilder- en stucwerkzaamheden.

Welke fiscale faciliteiten loopt u mis als u niet…

Welke fiscale faciliteiten loopt u mis als u niet voldoet aan het urencriterium

Als ondernemer in de inkomstenbelasting heeft u recht op een aantal specifieke fiscale faciliteiten. Voor een aantal ervan geldt dat u minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf actief moet zijn en dat dit meer dan de helft van al uw totaal gewerkte uren is. Deze laatste eis geldt niet voor starters.

Welke fiscale faciliteiten:

1. Zelfstandigenaftrek;

deze bedraagt voor ondernemers in 2018 € 7.280,- als u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Als de fiscale winst lager bedraagt dan de zelfstandigenaftrek, wordt de aftrek dat jaar gemaximeerd tot het bedrag van de winst. Het niet-benutte deel van de zelfstandigenaftrek is vervolgens verrekenbaar met de winst in de volgende negen jaar.

2. Startersaftrek;

starters mogen in de eerste vijf jaar van hun onderneming in totaal drie keer de startersaftrek toepassen. In dat geval wordt de zelfstandigen aftrek verhoogd met € 2.123 als u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. De beperking dat de zelfstandigenaftrek niet kan leiden tot een verlies uit onderneming, geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek.

3. Meewerkaftrek;

werkt uw fiscale partner 525 uur of meer zonder vergoeding of voor een vergoeding die minder bedraagt dan € 5.000,- in uw onderneming. Dan mag u afhankelijk van het aantal uren dat uw fiscale partner gewerkt heeft, tussen de 1,25% en 4% van uw winst aftrekken.

4. Speur- en ontwikkelingswerk;

Houdt u zicht bezig met het ontwikkelen of onderzoeken van nieuwe producten, processen of programmatuur, dan kunt u in aanmerking komen voor de faciliteit speur- en ontwikkelingswerk.

5. Oudedagsreserve;

heeft u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan mag u voor 2018 9,44% van uw fiscale winst reserveren tot een maximum van € 8.775,-. Het voordeel van de oudedagsreserve is het uitstel van belastingbetaling. Dat levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op. Een ander voordeel kan zijn dat, als u afrekent nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, u in een lager belastingtarief valt. Het nadeel is dat als u twee jaar op rij niet aan het urencriterium voldoet, dit kan leiden tot een verplichte vrijval van de reeds bestaande oudedagsreserve.

Minder dan 1225 uur; indien u dergelijke faciliteiten niet kunt toepassen, neemt uw belastbaar inkomen toe. Dit heeft tot gevolg dat u meer belasting en meer bijdragen zorgverzekeringswet betaalt. Daarnaast heeft het ook gevolgen voor (de hoogte van) toeslagen waar u eventueel recht op heeft.

Welke zorgkosten zijn er in 2018 aftrekbaar

Welke zorgkosten zijn er in 2018 aftrekbaar

Bepaalde ziektekosten gemaakt in 2018 die verband houden met ziekte of invaliditeit, zijn aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting 2018. Hierdoor betaalt u minder belasting.

Wat is aftrekbaar.

Zorgkosten zijn onder bepaalde voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk aftrekbaar. Om die aftrek te kunnen krijgen, moet u het zogenaamde drempelbedrag overstijgen. Als u het hele jaar een fiscaal partner heeft, telt u de zorgkosten van u en uw fiscaal partner bij elkaar. Het bedrag boven het drempelbedrag is aftrekbaar. De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van uw drempelinkomen en of u een fiscaal partner heeft.

Let op:

 • U mag alleen dat deel aftrekken waarvoor u geen vergoeding krijgt, wat u zelf betaalt en dat niet onder het eigen risico valt.
 • De eigen bijdragen volgens de Zorgverzekeringswet zijn niet aftrekbaar.
 • Verzamel alle bonnetjes/facturen en overzichten van uw zorgverzekeraar.
 • Ook gemaakte reiskosten van en naar een arts, ziekenhuis, specialist, etc. mag u als zorgkosten aftrekken.

Eten en drinken buiten de deur

Eten en drinken buiten de deur

Voor de inkomstenbelasting en de btw gelden specifieke regels voor de aftrek van eten en drinken die genuttigd worden buiten de deur. Hoe zit de vork in de steel?

Eten en drinken voor uzelf.
Eten en drinken dat u voor uzelf nuttigt buiten de deur, waar geen zakelijk belang tegenover staat, zijn privé kosten. Deze kosten zijn niet aftrekbaar van de winst en ook de btw mag niet in aftrek worden genomen.

Zakelijk belang.
De kosten voor eten en drinken dat u zakelijk onderweg nuttigt, zakelijk eten met personeel en zakelijk eten met relaties in een horecagelegenheid zijn voor 80% aftrekbaar. U heeft de mogelijkheid om 100% van de kosten in aftrek te brengen, maar dan moet u wel € 4.500,- bij uw winst optellen. Dit laatste is alleen interessant als het totaal aan beperkt aftrekbare kosten op jaarbasis meer dan € 22.500,- bedraagt. De btw op eten en drinken is niet aftrekbaar. De niet-aftrekbare btw mag u wel opvoeren als kosten indien er sprake is van een zakelijk belang.

Let op:

 • het zakelijk karakter moet u wel kunnen aantonen. Dit kunt u aannemelijk maken door op de bon/factuur te zetten met wie u heeft gegeten (naam en bedrijfsnaam) en wat de reden voor het etentje was.
 • De kosten moeten wel in verhouding staan tot het nut dat die kosten hebben voor uw bedrijf.
 • Buitensporige kosten zullen bij een controle meteen de argwaan bij de controleurs oproepen.
 • Btw die u betaalt voor een zakelijk hapje en drankje buiten de deur is nooit aftrekbaar.

Belasting over vermogen verandert in de aangifte 2017!

Belasting over vermogen verandert in de aangifte 2017!

Het forfaitaire rendement in box 3 wordt met ingang van 2017 niet meer vastgesteld aan de hand van een vast percentage (2016: 4%). Om meer aan te sluiten bij het daadwerkelijke rendement wordt er uitgegaan van een rendement op spaargeld en een rendement op beleggingen. Afhankelijk van de hoogte van uw totale vermogen wordt hiermee een voor uw situatie specifiek forfaitair rendement berekend.

Ieder jaar worden deze rendementen opnieuw vastgesteld. Voor 2017 is het rendement voor spaargeld vastgesteld op 1,63% en op beleggingen op 5,39%. Men gaat ervan uit dat naarmate u meer vermogen heeft, u beter in staat bent om meer rendement te maken met beleggen. Zodoende lopen de effectieve gecombineerde rendementen uiteen van 2,87% tot 5,39%. Hierover betaald u dan in box 3 30% belasting. Inmiddels zijn ook de rendementen voor het jaar 2018 bekendgemaakt. Deze bedragen 1,30% voor sparen en 5,38% voor beleggen. Dit betekent dat met name kleine vermogens in 2018 minder belasting zullen gaan betalen in box 3.

Vermogen box 3 Forfaitair rendement Marginale belastingdruk box 3 Tarief 30%
  2017 2018 2017 2018
€ 0 – € 75.000 2,87% 2,64% 0,86% 0,79%
€ 75.001 – € 975.000 4,60% 4,52% 1,38% 1,36%
>€ 975.001 5,39% 5,38% 1,62% 1,61%

 

Etentjes met relaties aftrekbaar?

Etentjes met relaties aftrekbaar?

De kosten van etentjes zijn alleen aftrekbaar als deze (mede) een zakelijk karakter hebben. Om dat aannemelijk te maken is het van belang dat goed wordt vastgelegd met wie er gegeten wordt en wat het doel daarvan is.

Voorbeelden wanneer dit soort kosten aftrekbaar zijn: het bespreken van toekomstplannen, kennismaken met een mogelijke nieuwe klant etc. Verder is het raadzaam om ook eventuele correspondentie (bijvoorbeeld e-mail) te bewaren waarin de afspraak wordt vastgelegd of waarin aan de ontmoeting wordt gerefereerd. Maar let op. Ieder mens moet eten dus een deel van deze kosten zijn niet aftrekbaar. Op grond van deze aftrekbeperking voor gemengde kosten geldt dat een percentage van 20% van deze kosten is uitgesloten van aftrek. Of u kunt kiezen dat een bedrag van € 4.500 niet in aftrek komt wanneer u erg veel gemengde kosten hebt.

Investeer en betaal minder belasting: KIA

Investeer en betaal minder belasting: KIA

Misschien is het voordelig om dit jaar nog te investeren, of investeringen juist over het jaar heen te tillen. Op die manier kunt u optimaal gebruik maken van de investeringsaftrek en betaalt u minder belasting. De meest bekende investeringsaftrek is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Voor de KIA moet u minimaal € 2.300 aan investeringen doen. Het maximum is € 312.176. Voor sommige bedrijfsmiddelen kunt u geen KIA krijgen. Zo vallen grond, goodwill en personenauto’s in principe niet onder de KIA. Ook bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 tellen niet mee. De KIA geldt zowel voor nieuwe als voor oude bedrijfsmiddelen.

 

In 2017 geldt voor de KIA de volgende tabel:

Investering meer dan Investering maximaal KIA
€ – € 2.300 € 0
€ 2.300 € 56.192 28% van het bedrag van de investeringen
€ 56.192 € 104.059 € 15.734
€ 104.059 € 312.176 € 15.734 minus 7,56% van het deel van de investeringen boven € 104.059
€ 312.176   € 0

 

Voorkom de desinvesteringsbijtelling

Heeft u in de afgelopen vijf jaar de investeringsaftrek toegepast? En verkoopt u het bedrijfsmiddel weer? Dan krijgt u misschien te maken met de desinvesteringsbijtelling. Dit is een bijtelling bij de winst van uw onderneming, waardoor u dus een stukje van de eerdere aftrek terug moet betalen. Voor de desinvesteringsbijtelling geldt een drempel van € 2.300.

De desinvesteringsbijtelling geldt als u een bedrijfsmiddel vervreemdt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar van de investering. Het begrip vervreemding is ruimer dan alleen de verkoop van bedrijfsmiddelen. Bent u van plan om binnenkort een bedrijfsmiddel te vervreemden? Kijk dan of u dit kunt uitstellen tot na de vijfjaars grens.

 

Schat de hoogte van de winst in

Uw bedrijf moet over de winst van het hele jaar belasting betalen. Nu het eind van het jaar nadert, kunt u beter bepalen hoe hoog de winst van dit jaar wordt. Misschien lijkt u net in een hogere schijf voor de belasting te komen. Dit kunt u proberen te voorkomen. Probeer om kosten naar voren te halen. U kunt bijvoorbeeld ook de over dit jaar te betalen belasting verlagen door een voorgenomen investering al in 2017 te doen en investeringsaftrek te claimen.

Aanleveren administratie t.b.v. jaarstukken 2017

Aanleveren administratie t.b.v. jaarstukken 2017

Om het voor u zo makkelijk mogelijk te maken, hebben wij voor u een checklist opgesteld. U kunt de checklist bij ons opvragen. Gebruik deze checklist om te zien welke gegevens u dient aan te leveren zodat wij kunnen starten met de verwerking van uw jaarstukken over 2017.

Via deze weg willen wij u bedanken voor de prettige samenwerking in 2017 en wensen wij u een knallend en succesvol 2018.

 

Bewaartermijnen van uw administratie

Bewaartermijnen van uw administratie

U bent verplicht om uw administratie minimaal 7 jaar te bewaren. In sommige situaties is de bewaartermijn nog langer. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van onroerende zaken waarvoor een herzieningstermijn van 10 jaar geldt. Dan geldt een bewaartermijn van 10 jaar.

Controleer dus goed of u de gegevens wel in uw dossier houdt. Is de bewaartermijn voorbij? Dan kunt u alles vernietigen. Let erop dat er geen privacygevoelige informatie naar buiten komt.